บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ยินดีต้อนรับ สู่บริการ

แบบฟอร์มเปิดบัญชี ออนไลน์
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์

เลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ ใช้บริการ และ กรอกแบบฟอร์มเปิดบัญชีออนไลน์

อัปโหลดเอกสาร ประกอบการเปิดบัญชี

ตรวจสอบความถูกต้อง และกดส่งใบสมัคร

พิมพ์เอกสารประกอบการเปิดบัญชี ( Particular Form ) จากอีเมลยืนยัน การส่งใบสมัคร กรอกรายละเอียด และ ลงลายมือชื่อ พร้อมส่งกลับมายังบริษัทฯ

กรุณาเตรียมเอกสารในรูปแบบ .pdf .jpg .png ขนาดของแต่ละ ไฟล์ไม่เกิน 10 MB

1. รูปถ่ายหน้าตรงใบหน้าชัดเจน ไม่สวมแว่นตา ไม่ใส่หมวกปิดบังหน้า

2. รูปถ่ายคู่กับบัตรประชาชนข้อมูลในบัตรประชาชนของท่านต้องเห็นครบถ้วนชัดเจน ตัวอักษรไม่กลับด้าน

3. รูปถ่ายคู่กับหน้าแรกของสมุดธนาคารต้องเห็นข้อมูลในสมุดธนาคารครบถ้วนชัดเจน

4. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหน้า-หลัง บนกระดาษสีขาวมีลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

5. ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อลูกค้า บนกระดาษสีขาวมีลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

6. ภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก บนกระดาษสีขาวมีลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง