logo
search
flag-th
share-icon

เปิดบัญชี

เปิดบัญชีกับ DAOL SEC

เปิดบัญชีออนไลน์

เปิดบัญชีสำหรับการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม

เปิดบัญชีออนไลน์

คุณสมบัติ

  1. อายุ 20 ปีขึ้นไป
  2. มีเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนในประเทศไทย
  3. มีอีเมล
  4. มีที่อยู่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
  5. ไม่เป็นผู้ที่ห้ามทำธุรกรรมกับบริษัท

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

  1. บัตรประจำตัวประชาชน
  2. สมุดบัญชีธนาคาร สำหรับกรณีที่ไม่สะดวกสมัคร ATS ออนไลน์ผ่าน K PLUS Application ของธนาคารกสิกรไทย

ขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์

  1. กรอกข้อมูลเพื่อการเปิดบัญชี พร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบให้ครบถ้วน
  2. ยืนยันตัวตนด้วย NDID ผ่านแอปพลิเคชันของแต่ละธนาคาร โดยท่านสามารถเลือกยืนยันตัวตน NDID ได้ 4 ธนาคาร คือ ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา
certified

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

DAOL Contact Center 0 2351 1800customerservice@ktbst.co.th

DAOL Contact Center Address เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

logo

and our member companies

บริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรีท แมเนจเมนท์บริการสินเชื่อที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีโบรกเกอร์ประกัน

©2022 บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สงวนลิขสิทธิ์