Home > Knowledge > จองซื้อ KTBSTMR กับ KTBST SEC

จองซื้อ KTBSTMR กับ KTBST SEC

จองซื้อ KTBSTMR กับ KTBST SEC

1. ลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ KTBST SEC กรุณาติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน จากนั้นท่านจะสามารถเลือกจองซื้อได้ 2 วิธี คือ
1) วิธี Online ผ่านระบบ E-IPO บนหน้าเว็บไซต์บริษัท www.KTBST.co.th
2) วิธีใบจองซื้อ
แต่สามารถเลือกชำระเงินผ่านการแจ้งให้ตัดบัญชี ATS, BAHTNET หรือ pay-in

2.ลูกค้าที่ไม่ได้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ KTBST SEC สามารถเลือกจองซื้อได้วิธีเดียว คือ วิธีใบจองซื้อ และสามารถเลือกชำระเงินด้วยวิธีเดียว คือ BAHTNET หรือ pay-in

สำหรับการจองซื้อด้วยวิธี Online ผ่านระบบ E-IPO ลูกค้าสามารถกดรับสิทธิ์การจองซื้อหุ้นได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น.
**โดยระบบจะทำการตัดเงินจากบัญชี ATS เพียงครั้งเดียว ภายในเวลา 16.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564**
หากพ้นกำหนดการกดรับสิทธิ์หลังเวลา 15.00 น. ของวันพฤหัสที่ 28 ตุลาคม 2564 ไปแล้ว ต้องจองซื้อผ่าน “วิธีใบจองซื้อ” เท่านั้น และดำเนินงานการชำระผ่านทาง BAHTNET /  Pay-in ภายในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. เท่านั้น

สำหรับการจองซื้อผ่านใบจองซื้อ สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 19 – 22, 25 - 29 ตุลาคม เวลา 9.00 – 16.00 น. โดยมีเอกสารประกอบใบจองซื้อ ดังนี้
1) ใบจองซื้อ – กรอกรายละเอียดให้ชัดเจนและครบถ้วน ดาวน์โหลดใบจองซื้อคลิกที่นี่ 
2) สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
3) ต้นฉบับใบ Pay-in 

หากต้องการรับเป็นใบหุ้นหรือเข้าบัญชี 600 กรุณาลงนามในเอกสารเพิ่มเติมอีก 2 ฉบับ
1) Suitability Test  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคลิกที่นี่
2) แบบฟอร์ม FATCA ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคลิกที่นี่

หมายเหตุ: กรุณาลงนามในเอกสารทุกฉบับให้เหมือนกันและชื่อผู้นำฝากในใบ Pay-in ต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์เท่านั้น

รายละเอียดบัญชีสำหรับการชำระค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ 
ชื่อบัญชี: บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหน่วยทรัสต์
ธนาคาร: ไทยพาณิชย์
สาขา: ถนนวิทยุ
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี: 049-4-49986-1

สำหรับการจองซื้อผ่านใบจองซื้อ สามารถนำส่งเอกสารและเอกสารประกอบฉบับจริงได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนที่ดูแลบัญชีของท่าน

หรือหากเป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์อื่น หรือต้องการรับเข้าเป็นใบหุ้น หรือฝากเข้าบัญชี 600 สามารถส่งเอกสารได้ที่

Digital Advisor team (beyond investment) ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้นที่ 18 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

พร้อมรับโปรโมชันพิเศษเมื่อจองซื้อหน่วยทรัสต์ KTBSTMR ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)