ประวัติการดำเนินธุรกิจ

บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


ธันวาคม 2540 - จดทะเบียนครั้งแรกในนาม บริษัทหลักทรัพย์ ธนสยาม จำกัด ทุนจดทะเบียน 1,500 ล้านบาท ธนาคาร ไทยธนาคาร ถือหุ้น 100%
กันยายน 2545 - กลุ่มชัยวิกรัยซื้อหุ้นทั้งหมดจากไทยธนาคาร และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์ จำกัด
มีนาคม 2547 - เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 50 ล้านบาท เป็นรวมทั้งสิ้น 425 ล้านบาท
กรกฎาคม 2551 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,020 ล้านบาท โดยขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับกลุ่มบริษัท KTB ประเทศเกาหลีใต้ อัตราร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ธันวาคม 2553 - กลุ่มชัยวิกรัยขายหุ้นทั้งหมดให้กลุ่มบริษัท KTB ประเทศเกาหลีใต้ ทำให้กลุ่มบริษัท KTB ประเทศเกาหลีใต้ เป็นผู้ถือหุ้นเพียงผู้เดียว
สิงหาคม 2554 - ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กันยายน 2554 - เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พฤศจิกายน 2554 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 507.90 ล้านบาท
มีนาคม 2559 - กลุ่มKTB เกาหลีใต้ขายหุ้น ให้
ดร. วิน อุดมรัชตวนิชย์ จำนวน 25% โดยล้างขาดทุนสะสมและมีทุนจดทะเบียนที่ 500 ล้านบาท
ณ สิ้นปี 2559 – เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 555 ล้านบาท โดย ดร. วิน อุดมรัชตวนิชย์ ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น จำนวน 31% และ KTB Group เกาหลีใต้ถือหุ้นลดลงเหลือ 75%
เลื่อน หรือ สัมผัส

INVESTMENT MADE FUN.

ลืมรูปแบบการลงทุนแบบเดิมๆ
เตรียมสัมผัสนวัตกรรมการลงทุน
ที่คุณต้องไม่พลาด

2019 WWW.KTBST.CO.TH - ALL RIGHTS RESERVED.