หน้าหลัก > ประกาศ > KSAM: ประกาศปิดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนเข้าของ กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP) มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

KSAM: ประกาศปิดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนเข้าของ กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP) มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 เป็นต้นไป