มาตรการต่อต้านการรับสินบน / การคอร์รัปชั่น

สาส์นจากประธานกรรมการบริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ที่มีการมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ในตลาดเงินให้มีความหลากหลาย เพื่อให้นักลงทุนหรือลูกค้าสามารถเข้าถึงและตอบโจทย์การลงทุนในปัจจุบันให้ได้มากที่สุด เพื่อการยกระดับและการพัฒนาเศษฐกิจไทยให้นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ ซึ่งในขณะเดียวกันบริษัทก็ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินและประกอบธุรกิจไปด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม และยึดมั่นในการรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ และมาตรฐานในการประกอบธุรกิจ
บริษัทจึงได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการรับสินบนและการคอร์รัปชั่นโดยเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ปราศจากการรับสินบนและการคอร์รัปชั่น และสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรบริษัท บริษัทในเครือ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้เจตนารมณ์ดังกล่าวบรรลุผล บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการรับสินบนและการคอร์รัปชั่น เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรบริษัท กำหนดแนวทางปฏิบัติที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การตัดสินใจและการประกอบธุรกิจที่อาจจะมีความเสี่ยงด้านการรับสินบนและการคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณา และเพื่อการกำหนดมาตรการในการป้องกันที่รัดกุมยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างและถ่ายทอดวัฒนธรรมในองค์กรเกี่ยวกับการต่อต้านการรับสินบนและการคอร์รัปชั่นในระดับบริษัทคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน บริษัทในเครือ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจ และแสดงความมุ่งมั่นร่วมกันในการต่อต้านการรับสินบนและการคอร์รัปชั่น
โดยบริษัทมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ปราศจากการให้/รับสินบนและการคอร์รัปชั่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ระหว่างภายในองค์กร,ระหว่างเอกชน,และภาครัฐ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่านโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการรับสินบนและการคอร์รัปชั่นจะได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากพนักงานทุกท่าน เพื่อให้บริษัทปราศจากการรับสินบนและการคอร์รัปชั่นตามประกาศเจตนารมณ์ที่ได้ประกาศไว้
คำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต
นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการรับสินบนและการคอร์รัปชั่น
การแจ้งเบาะแส
^ เลื่อนขึ้น
2019 WWW.KTBST.CO.TH - ALL RIGHTS RESERVED.