การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณ

คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนนำมาเป็นหลักปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางบรรษัทภิบาล ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
 1. 1. จริยธรรมทางธุรกิจ
 2. 2. จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน
 3. 3. กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
 4. 4. กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
 5. 5. กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 6. 6. กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
 7. 7. กฎบัตรของประธานกรรมการบริหาร
 8. 8. กฎบัตรของเลขานุการบริษัท
 9. 9. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 10. 10. นโยบายที่สำคัญและการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ
 11. 11. นโยบายการทำรายการระหว่างกัน
 12. 12. นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต
 13. 13. นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่น
 14. 14. นโยบายการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน และการใช้ข้อมูลภายใน
โดยมีรายละเอียดคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณ ตามไฟล์ด้านล่างนี้
^ เลื่อนขึ้น
2019 WWW.KTBST.CO.TH - ALL RIGHTS RESERVED.