บริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล

บริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล

บริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ KTBST ให้บริการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลแบบครบวงจร ( Private Wealth Management ) ด้วยการให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการลงทุนและบริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินของแต่ละบุคคล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นหลัก บนระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด มีผู้มีประสบการณ์ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการลงทุน และพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคลได้อย่างต่อเนื่องทุกสภาวะการลงทุน ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนที่หลากหลาย อาทิเช่น

กองทุนส่วนบุคคล:  เป็นผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนส่วนบุคคล เน้นการบริหารจัดการเงินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ภายในกรอบนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับนักลงทุนแต่ละท่าน

หลักทรัพย์:  หลักทรัพย์เป็นอีกหนึ่งเครื่องที่ช่วยเพิ่มพูนผลตอบแทนในการลงทุน ให้สามารถบรรลุเป้าหมายการลงทุนที่วางไว้ โดยทั่วไปแล้ว การลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูง แต่ก็สร้างผลตอบแทนเฉลี่ยที่สูงได้ในระยะยาวจากมูลค่าหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับ ในปัจจุบัน KTBST ได้ใช้เทคโนโลยี Fintech มาสร้างเครื่องมือซึ่งเป็นตัวช่วยในการลงทุนในหลักทรัพย์ KTBST Smart Algo ซึ่งเป็นระบบซื้อขายหลักทรัพย์อัจริยะ นวัตกรรม Algorithmic Trading ส่งคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติ ตามกลยุทธ์การลงทุนที่กำหนดไว้

ตราสารอนุพันธ์: ตราสารอนุพันธ์เป็นผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในการลงทุน นักลงทุนสามารถสร้างโอกาสเพื่อเพิ่มพูนผลตอบแทนในยามตลาดมีความผันผวนได้

ตราสารหนี้: ตราสารหนี้เป็นผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนที่มีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่นๆ เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ถือในเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตามนักลงทุนต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ความเสี่ยงในการผิดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในการซื้อขาย รวมถึงความเสี่ยงจากการขึ้นลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน

กองทุนรวม: เป็นผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนที่อำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนได้มากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ด้วยตนเอง เนื่องจากกองทุนจะได้รับการบริหารจัดการเงินลงทุนจากผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ ปัจจุบันกองทุนรวมมีความหลากหลายตามประเภทของกองทุนและนโยบายลงทุน อีกทั้งนักลงทุนยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากนโยบายภาครัฐ เช่น สิทธิลดหย่อนทางภาษีจากกองทุนรวม LTF และ RFM เป็นต้น

ลงทุนต่างประเทศ:  KTBST อำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนที่มีความสนใจลงทุนในสินทรัพย์ตลาดต่างประเทศ ที่ช่วยกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน และยังช่วยสร้างโอกาสในการเพิ่มผลตอบแทนให้สูงขึ้นได้อีกด้วย


ข้อมูลเพิ่มเติม +662 648 1705
2019 WWW.KTBST.CO.TH - ALL RIGHTS RESERVED.