วาณิชธนกิจ

วาณิชธนกิจ

วาณิชธนกิจ

KTBST ให้บริการวาณิชธนกิจ ( Investment Banking ) ทางด้านการเงินและให้คำปรึกษาที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุวัตถุประสงค์

บริการวาณิชธนกิจของ KTBST ครอบคลุม

    •    การออกตราสารทุน ได้แก่ การเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป (Initial Public Offering) การเสนอขายหลักทรัพย์แก่นักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) การออกตราสารหนี้และตราสารกึ่งหนี้-กึ่งทุน การออกหลักทรัพย์แก่ผู้ถือหุ้นเดิม การออกหุ้นกู้พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ การนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (Market for Alternative Investment) และ การเพิกถอนหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ตลาดหลักทรัพย์ใหม่

    •    การควบรวมกิจการ ได้แก่ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการให้คำแนะนำในการควบรวมกิจการ (Merger and Acquisition) การลงทุนในกิจการร่วมค้า (Joint Venture) การขายเงินลงทุนในกิจการ (Divestment) การครอบงำกิจการ (Takeover) และ การหาพันธมิตรร่วมลงทุน

    •    การฟื้นฟูและปรับโครงสร้างกิจการ ได้แก่ การเป็นที่ปรึกษาในการฟื้นฟูและปรับโครงสร้างกิจการ การเจรจาหาข้อตกลงกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินและเจ้าหนี้อื่นๆ
 
    •    ตราสารหนี้ ได้แก่ การออกหุ้นกู้ ตั๋วเงิน เป็นต้น

    •    การให้คำปรึกษาอื่นๆ ได้แก่ การเป็นที่ปรึกษาในการประเมินมูลค่ากิจการ การให้ความเห็นในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ


ข้อมูลเพิ่มเติม +662 648 1161
2019 WWW.KTBST.CO.TH - ALL RIGHTS RESERVED.