กองทุนส่วนบุคคล

กองทุนส่วนบุคคล

กองทุนส่วนบุคคล

KTBST ให้บริการกองทุนส่วนบุคคล ( Private Fund ) โดยทีมผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ ที่มุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับลูกค้าทุกท่าน

ทีมบริหารกองทุนส่วนบุคคลของ KTBST มีความพร้อมทั่งในด้านระบบการลงทุน และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุน พร้อมกับระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ให้บริการโดยยึดการดำเนินงานอย่างมืออาชีพ ทุ่มเท และมีจรรยาบรรณ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกท่าน

ผู้สนใจใช้บริการบริการกองทุนส่วนบุคคล ปัจจุบันสามารถเลือกรูปแบบนโยบายการลงทุนได้ทั้ง

Asset Allocation: เน้นการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน (Risk Diversification) และกำหนดจุดตัดขาดทุน (Loss limit) ที่ชัดเจนเพื่อจำกัดผลขาดทุน (Maximum Drawdown) และลดความผันผวนของผลตอบแทน (Limit Volatility)  เพื่อให้ผลตอบแทนของกองทุนเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) มีนโยบายการลงทุนที่มีอัตราผลตอบแทนคาดหวัง อย่างน้อย 8% ต่อปี  

Equity:  เน้นการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน (Risk Diversification) และกำหนดจุดตัดขาดทุน (Loss limit) ที่ชัดเจนเพื่อจำกัดผลขาดทุน (Maximum Drawdown) และลดความผันผวนของผลตอบแทน (Limit Volatility) มีการใช้ตราสารอนุพันธ์เข้ามาทำการปกป้องความเสี่ยง (Hedging) หรือหาผลตอบแทนในสภาวะตลาดขาลง    มีนโยบายการลงทุนที่มีอัตราผลตอบแทนควาดหวัง อย่างน้อย 12% ต่อปี และมุ่งหวังให้อัตราผลตอบแทนไปในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนไหวของดัชนีฯ

Equity Linked Note: เป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุน ในการลงทุนในตราสารหนี้ผสมกับตราสารทุน Equity Linked Note  ซึ่งได้ผลตอบแทนสูงขึ้น มีความเสี่ยงด้าน Credit ไม่มาก และมีโอกาสซื้อหุ้นในราคาต่ำ และถือเพื่อการลงทุนระยะปานกลางได้ 


ข้อมูลเพิ่มเติม +662 648 1705
2019 WWW.KTBST.CO.TH - ALL RIGHTS RESERVED.